Terveydenhuollon osastonjohtajat ry:n toimintakertomus vuodelta 2022


1. YLEISTÄ

Terveydenhuollon osastonjohtajalla tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivaa osastonhoitajaa sekä vastaavassa terveydenhuollon esimiestehtävässä toimivaa hoitotyön johtajaa. Terveydenhuollon osastonjohtajat ry on terveydenhuollossa toimivien hoitotyön johtajien valtakunnallinen yhdistys.

Yhdistyksen tavoitteena oli osastonhoitajien ja vastaavissa esimiestehtävissä toimivien hoitotyön johtajien työn kehittäminen sekä sen näkyväksi tekeminen. Opintopäiviä ei pystytty tänäkään vuonna järjestämään,vähäisen osallistuja määrän vuoksi. Yhdistys toimii verkostoitumiskanavana jäsenistölleen. Yhdistys pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan hoitotyön johtajien asiantuntijuuden hyödyntämisen tuomalla esille jäsenistön mielipiteitä ja ottamalla kantaa esimiestyön epäkohtiin.

2. TOIMINTAMUODOT

2.1 KOULUTUS

Opintopäivät jouduttiin jälleen kerran perumaan, koska ilmoittautuneita ei ollut riittävästi. Asiaan vaikutti edelleen ajoittain epäselvä korona tilanne ja koulutuksiin osalistuminen esihenkilötasolla oli monella alueella epäselvää. Lisäksi maailman muuttunut tilanne, koulutuksia ja seminaareja on tarjolla esihenkilöasemassa oleville paljon kansallisesti että kansainvälisesti.

Muita vaikuttavia tekijöitä olivat työsopimusneuvottelut, jotka venyivät keväältä pitkälle syksyyn sekä hyvinvointialueille siirtymisen valmistelut, jotka veivät esihenkilötyötä tekevien työajan tehokkaasti.

2.2 TIEDOTUS

Vuonna 2022 Teos-lehdet ilmestyvät vain diginä. Tiedottamiseen käytettiin pääasiassa Teos-digilehteä ja yhdistyksen internetsivuja. Teos -digilehti ilmestyi kolme kertaa, joista yksi lehti oli kaksoisnumero. Lisäksi päätettiin, että hallituksen sisäiseen tiedotukseen käytettiin sähköpostia sekä hallitukselle luotua omaa WhatsApp ryhmää. Yhdistyksellä on Facebook sivut ja Instagram-tili, jotka ovat avoimet kaikille.

2.3 KOKOUKSET

Vuosikokous pidettiin etänä 10.2.2022. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi ylihoitaja Jenni Komulainen, Helsingin kaupunki. Vuosikokoukseen osallistui 17 yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Reunanen ja varapuheenjohtajaksi Satu Seppä. Vuosikokouksen luennoitsijana toimi Petra Marjamaa kehittämispäällikkö Tehy. Aiheena oli Soteuudistus 2023-Osastonhoitajien asema sekä hoitajarekrytilanne.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kokoukset pidettiin pääasiassa etänä, Teams-yhteyden kautta.

Hallituksen jäsenet – Osallistumiskerrat

Puheenjohtaja Outi Reunanen (ad.16.8.2022)
Jatkoi hallituksessa vuoden loppuun. 8
Varapuheenjohtaja Satu Seppä (ad.16.8.2022)
Jatkoi puheenjohtana vuoden loppuun. 8
Taloudenhoitaja Anne Mielonen 8
Sihteeri Jenni Sakki 4
Jäsensihteeri Sirpa Valtanen 6
Päätoimittaja Eeva Härkönen 7
Kaarina Rajala-Huissi 5
Helena Rautakorpi 6
Sini Heino
Toimi varapuheenjohtana syyskuusta vuoden loppuun. 5
Ulla Syvänen 7
Tiina Karppinen 52.4 APURAHAT

Apurahoja ei jaettu.

2.5 MUU TOIMINTA

Yhdistys on Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaosto. Yksi hallituksen edustaja Sirpa Valtanen nimettiin Suomen JBI -yhteistyökeskuksen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta ei lähettänyt kokouskutsuja 2022. 25.3.2022 Sirpa Valtanen osallistui Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaoston tapaamiseen.

2.6 JAOSTOT

Pirkanmaan ja Lounais-Suomen jaostot toimivat vilkkaasti omille alueillaan järjestäen mm. esimieskahviloita, virkistystoimintaa, liikuntatapahtumia.

3. JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 161, joista eläkeläisjäseniä 5, kunniajäseniä 7 ja kannatusjäseniä yksi. Jäseniä erosi yhdistyksestä 19 ja uusia jäseniä liittyi 12, lisäksi yhdistys erotti 85 jäsenmaksun maksamatta jättänyttä henkilöä.

Jäsenistön määrää pyrittiin lisäämään aktiivisesti tiedottamalla tapahtumista ja etäkoulutuksista. Lisäksi yhdistyksen digilehteä jaettiin sähköpostin välityksellä lähijohtajana toimiville tahoille yhdistystä markkinoitaessa.

4. TALOUS

Yhdistyksen tilikirja hyväksyttiin hallituksen tammikuun kokouksessa. Toiminnantarkastajat tarkastivat taloudenhoidon. Tilintarkistuskertomus esiteltiin sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

Jaostoille annettiin 2022 rahallista avustusta toimintaan 1000€/ jaosto. Sovitaan, että jaostoille avustukset myönnetään tarpeen mukaan, jos jaostot niin anovat tapahtuman järjestämistä varten.